Rodo

Rodo

Szanowni Państwo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy, że:

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

a. Everest Development 2 Sp. z o.o. – siedziba: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 34

b. Everest Development 4 Sp. z o.o. – siedziba: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 34

z którymi można skontaktować się pisemnie na adresy podane powyżej, telefonicznie pod numerem: 511 018 307 lub 61 635 01 50.

2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych dla spółki Everest Development 2 Sp. z o.o. oraz Everest Development 4 Sp. z o.o. – pani Marty Jurkiewicz-Dziurla. Aby skontaktować się z nim, należy wysłać wiadomość pod adres e-mail: rodo@everest-development.pl

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane przez Współadministratorów w następujących celach i podstawach prawnych:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc w zakresie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na :

– prowadzenie działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłanie ofert marketingowych w przyszłości oraz przesyłanie ofert marketingowych określonymi kanałami komunikacji,

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO:

– w celu podejmowania działań przez Współadministratora bądź Współadministratorów, związanych z realizacją umowy sprzedaży nieruchomości (dalej: „Umowa”) oraz wszelkimi związanymi z tym procesami, w tym tworzeniem wspólnoty mieszkaniowej,

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

– w celu wypełniania obowiązków wynikających z norm prawnych nałożonych na Współadministratora bądź Współadministratorów w zakresie wystawiania, a następnie archiwizowania dokumentów w celu udokumentowania wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych związanych z wykonywaniem Umowy,

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Współadministratorów jest:

– marketing bezpośredni własnych produktów i usług,

– obsługa procesu reklamacyjnego,

– archiwizacja, statystyka oraz analizowanie Pani/Pana wyborów zakupowych związanych z działalnością Współadministratorów, a następnie dobieranie i oferowanie produktów i usług bezpośrednio pod kątem potrzeb klientów w celu lepszego dopasowania ich do preferencji klientów,

– dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed roszczeniami,

4. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Współadministratorów, w tym profilowaniu.

5. W oparciu o obowiązujące przepisy przysługują Państwu następujące prawa:

6. Ma Pani/Pan prawo:

a. dostępu do dotyczących Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii,

b. sprostowania (poprawiania) danych,

c. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d. do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),

e. do przenoszenia danych, czyli otrzymania od Współadministratorów danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli są one przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy lub na podstawie zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Ma Pani/Pan prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych,

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, w tym profilowania. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,

h. wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może być wycofana w dowolnej formie, w tym: pisemnie na adresy podane powyżej, e-mailem na adres:  rodo@everest-development.pl.

7. Współadministratorzy danych osobowych przechowywać będą Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do zrealizowania Umowy lub doszło do zakończenia korzystania z innych usług. Współadministratorzy przestają wcześniej przetwarzać dane w celu marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania, a także gdy wycofa Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego w przyszłości.

8. Współadministratorzy mogą ujawnić Pani/Pana dane osobowe:

– podmiotom świadczącym usługi na rzecz Współadministratorów lub/i wspierającym Administratorów w prowadzonej działalności, w szczególności takim jak: podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe, obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, podmioty zajmujące się doradztwem transakcyjnym i gospodarczym, podmioty świadczące usługi bankowe, krajowe instytucje płatnicze, podmioty nabywające wierzytelności, podmioty zarządzające wierzytelnościami, ubezpieczyciele, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, podmioty dokonujące analiz statystycznych i ruchu na stronach internetowych, podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, podmioty, którym dane osobowe zostaną przekazane na podstawie wyraźnej zgody Klienta,

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Współadministratorach obowiązków.

9. Współadministratorzy deklarują, że nie przekazują i nie zamierzają przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i jest wymogiem umownym jak również ustawowym, gdyż w przypadku ich niepodania będzie to skutkowało brakiem możliwości dokonania czynności przez Współadministratorów przed zawarciem z Panią/Panem Umowy oraz uniemożliwi zawarcie Umowy oraz ewentualne wystawienie faktury VAT, a w konsekwencji nie będzie Pan/Pani mogła/mógł skorzystać z oferty i usług świadczonych przez Współadministratorów. Zatem podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia Umowy i wykonania usługi. Podanie danych w celach marketingowych, czy też danych zebranych na podstawie Pana/Pani zgody, jest dobrowolne.