Zasady Ochrony Danych Osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych

Szanowni Państwo:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy Państwa, że :

 • Administratorem danych osobowych, które podane zostały w procesie nabywania mieszkania jest:
  • Everest Development 2 Sp. z o.o. – siedziba: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 34
  • Everest Development Sp. z o.o. – siedziba: 60-105 Poznań, ul. Kopanina 28/32
 • Dane osobowe, które zostały przez Państwa podane – przetwarzane będą przez: Everest Development 2 Sp. z o.o., Everest Development Sp. z o.o. jako Administratora danych, w celach tylko i wyłącznie, związanych z procesem nabywania mieszkania i tworzenia wspólnoty mieszkaniowej (art. 6 ust. 1 b RODO),
 • Dane osobowe, które nam Państwo przekazali nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 • W oparciu o obowiązujące przepisy przysługują Państwu następujące prawa:
 1. dostępu do dotyczących Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) danych,
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.
 7. Administrator danych osobowych przechowywać będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach szczególnych, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Administratora danych. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy wyrażą Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie dotyczących Państwa danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres : rodo@everest-development.pl, względnie osobiście w siedzibie Administratora danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po odwołaniu przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych Administratora. z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
 8. Dane osobowe, które Państwo przekazali mogą zostać udostępnione podmiotom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa księgowa, kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne serwisujące systemy, podmioty wykonujące prace budowlane i remontowe. Wykaz podmiotów tej kategorii dostępny tutaj: Wykaz Podmiotów